2

2.1 DO?RUDAN YOL VERME YÖNTEM?
Yol verme yöntemlerinin içinde en kolay olan yöntemdir. Asenkron motorlar ilk kalk?nma an?nda fazla ak?m çeker. K?sa süreli çekilen bu fazla ak?mlar küçük motorlara fazla etki etmez ama büyük güçlü motorlara zarar verebilir. Bu olu?acak olan zarar? engellemek için kullan?lan yol verme yöntemlerinden biri ise do?rudan yol verme yöntemidir. Bu yol verme yönteminde asenkron motor kapal? iken stator sarg?lar? tek bir anahtarlama ile ?ebekeye ba?lan?r. Motorlara yol verme i?leminde paket, kollu tip ?alterler veya kontaktör kombinasyonu ile olu?turulan manyetik ?alterler kullan?l?r.

Do?rudan yol vermenin riskleri;
Direk yol vermede motorun çekti?i ak?m nominal ak?mdan 5-7 kat daha fazlad?r. Büyük çapl? motorlarda bu 7 kat büyüklükteki çekilen ak?m motor ba?lant?, beslemelerini ve koruma hatlar?n? eskitir. Hatta bu malzemelerin tamamen tahrip olmas?n? sa?lar. Bu zarar?n önüne geçmek için büyük motorlarda ba?ka yol verme teknikleri kullan?l?r.

?ekil Do?rudan yol verme örne?i
Kaynak; www.moeller.es/descarga.php?file=public/142/MSC.DS…

http://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/asenkron-motorlara-yol-verme-yontemleri/16471#ad-image-0 ?ekil bu siteden
http://www.elektrikrehberiniz.com/elektrik-motorlari/asenkron-motorlara-yol-verme-yontemleri-285/